..:: R Ý C H L E   L I N K Y ::..

O škole     Školský internát     Školská jedáleň     Mesto Šaľa (mapa)     História školy 

Školský psychológ    Prevencia sociálno-patologických javov   Triedime odpady v rámci Recyklohier

O škole

Už 105 rokov otvárame školskú bránu mladým ľuďom, aby na našej škole získali vedomosti v odboroch chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo a agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo. Od školského roku 2004/2005 sme rozšírili ponuku o učebné odbory kuchár, čašník/servírka, kaderník a o študijný odbor spoločné stravovanie.

Sme hrdí na celý rad našich absolventov, ktorí nachádzajú vynikajúce uplatnenie nielen u nás, ale aj v zahraničí.

Predovšetkým v odboroch zameraných na chov koní a jazdectvo naši absolventi dosiahli i dosahujú a veríme, že aj budú dosahovať veľké množstvo športových a odborných úspechov.  Pozitívna športová aktivita potvrdzuje správnosť metód výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý sa na našej škole uplatňuje.

Nadviazaním na dlhodobé tradície a s pohľadom do budúcnosti chce SOŠ v Šali naďalej plniť svoje poslanie – poskytovať kvalitné odborné vzdelávanie, svojimi podmienkami zabezpečiť perspektívu pre tých absolventov základných škôl, ktorí prejavia záujem vzdelávať sa nielen v poľnohospodárskych, ale i v nepoľnohospodárskych odboroch a pripraviť ich tak, aby boli schopní vyhovieť požiadavkám zamestnávateľov a obstáť v konkurenčných trhových podmienkach.

Na škole, ktorá je rozptýlená v 3 budovách  študuje celkom 271 žiakov v 12 triedach. Jedna učebňa je špeciálne vybavená na účely výučby pre chémiu a jedna pre informatiku. Škola má vlastný chov koní, krytú a otvorenú jazdiareň, kuchyňu, jedáleň,  telocvičňu,  ihrisko. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, učitelia využívajú svoje kabinety a zborovňu.  Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. V suteréne školy je kotolňa, sklad, vzduchotechnika. Jedna dielňa pre potreby údržby a opráv na škole. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí.

Projekty, do ktorých je škola zapojená:

Modrá škola

ibobor.sk

talentagent.sk

Leonardo da Vinci

 

Kontakty:

Kontaktná adresa školy:

Stredná odborná škola - Szakközépiskola,
Štúrova 74, 927 01 Šaľa

Adresa školského internátu:

Školský internát pri SOŠ Šaľa,
Kráľovská 48, 927 01 Šaľa

E-mail školy:

soup@inmail.sk

Telefón sekretariátu školy:

+421(0)31/7702982

Telefón ekonomický úsek:

+421(0)31/7712983

Telefón školský internát:

+421(0)31/7714085

Telefón školská jedáleň:

+421(0)31/7712320

Vedenie školy:

Ing. Magdaléna Birnšteinová

riaditeľka školy

E-mail: m.birnsteinova@gmail.com

Ing. Lívia Szabóová

zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie

Mgr. Ivan Vaško

hlavný vychovávateľ

Mgr. Ita Troupová

výchovná poradkyňa

Mgr. Eva Vižďáková

školská psychologička viac>>

Katarína Vágóová

vedúca ekonomického úseku

Eleónora Petrová

vedúca školskej jedálne

 

Školský internát

Súčasťou školy je aj školský internát s celoročnou prevádzkou a kapacitou 100 žiakov. Personálne zabezpečenie je 5 kvalifikovaných vychovávateľov, z toho jeden hlavný vychovávateľ. Súčasťou ŠI je telocvičňa s posilňovňou a knižnica. V rámci úspešne realizovaného projektu MŠ SR Elektronizácia a revitalizácia bolo vybavenie rozšírené o počítačovú učebňu s pripojením na internet a nový nábytok.

Školský internát je umiestnený v dvoch jednoposchodových budovách činžiakového typu, ktoré sú prepojené spojovacou chodbou so školou, školskou jedálňou a kuchyňou. ŠI je napojený na mestský vodovod a kanalizáciu. Budovy sú vykurované vlastnými plynovými kotolňami, ktoré zabezpečujú aj dodávku teplej vody.

Kapacita ŠI je 95 miest. Počet ubytovaných žiakov v školskom roku 2009/2010 je 94. Žiaci sú na ŠI ubytovaní v 11-tich bunkách s počtom izieb 30. Každý ubytovaný žiak má svoju posteľ, skriňu a stoličku. Do výbavy každej izby patrí spoločný stôl. Do zariadenia ŠI patria 2 veľké spoločné sprchárne, 11 kúpeľní a 11 WC. Žiaci majú k dispozícii 2 klubovne s televízorom a s DVD prehrávačom. Štúdium prebieha v dvoch študovniach alebo individuálne na izbách.

V prípade choroby je možné umiestniť žiaka do izolačnej miestnosti. Vychovávatelia majú k dispozícii hlavnú kanceláriu so samostatným WC a kúpeľňou, ktorá slúži aj pre nočnú pohotovostnú službu a 2 vedľajšie kancelárie.

Prevádzka ŠI je celotýždenná vrátane sobôt a nedieľ. Každé dva týždne sú určené sanitárne dni, kedy musia žiaci povinne z ŠI odísť domov. ŠI riadi zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania (p. Ivan Vaško). Na ŠI pracujú 3 vychovávateľky (p. Menyhartová, p. Hatašová, p. Čubová), 1 pomocná vychovávateľka a 1 upratovačka.

Odborný výcvik:

Teoretické vyučovanie

6:00

6:00 – 6:15

6:15 – 6:30

6:30 – 6:45

6:45 – 16:00

Budíček

Ranná hygiena

Úprava izieb

Raňajky

Odborný výcvik

6:45

6:45 – 7:00

7:00 – 7:15

7:15 – 7:45

7:45 – 16:00

Budíček

Ranná hygiena

Úprava izieb

Raňajky

Teoretické vyučovanie

16:00 – 18:00

18:00 – 18:15

18:15 – 18:30

18:30 – 19:00

19:00 – 20:30

20:30 – 21:15

21:15 – 21:30

21:30

Osobné voľno

Prezencia, kontrola izieb

Večera

Výchovný proces podľa týždenného plánu

Povinné štúdium

Výchovný proces podľa týždenného plánu

Príprava na večierku

Večierka

       

 

K zariadeniam ŠI patria: posilňovňa, telocvičňa s basketbalovými košmi a asfaltové ihrisko, ktoré sú využívané v rámci mimoškolských aktivít.

Všetci žiaci ubytovaní v ŠI sa stravujú celodenne – raňajky, desiata, obed, večera – v školskej jedálni s kuchyňou, ktoré sú súčasťou ŠI.

späť na hlavné menu

Školská jedáleň

Naša školská jedáleň denne pripravuje raňajky, desiatu, obed a večeru pre študentov Strednej odbornej školy v Šali a obedy pre dospelých stravníkov – zamestnancov školy.

Denne pripravujeme priemerne 180 hlavných jedál a 160 doplnkových jedál.

Finančné pásmo nákladov na nákup potravín , ktoré stanovilo MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.11.2012. Rozpis stravnej jednotky je nasledovný:

Názov položky Cena jedla

Raňajky

Desiata

Obed

Večera

Spolu

0,43 €
0,29 €
1,26 €
0,93 €

2,91 €

Jedlá pre študentov pripravuje kolektív 5 pracovníkov školskej jedálne, zložený z vedúcej školskej (p. Petrová) hlavnej kuchárky (p. Čubová) a troch pomocných kuchárok.
Jedálny lístok zostavujeme na dva týždne vopred, aby sme zabránili opakovaniu jedál a technologických postupov.
Objednávanie (t.j. prihlasovanie, odhlasovanie stravy) prebieha priamo v jedálni pri výdajnom okienku do
8:00 hod 24 hodín vopred, alebo telefonicky na telefónnom čísle školskej jedálne – 031/7712320.
Strava je uhrádzaná zálohovo mesiac vopred poštovou poukážkou, ktorá je vydávaná študentom okolo 15 dňa v mesiaci, resp. bankovým prevodom (č.
7000309261/8180), aby úhrada mohla prísť pred prvým dňom nového mesiaca. V prípade neuhradenia dlžnej sumy na stravu na nasledujúci mesiac do stanoveného termínu je potrebné dohodnúť u vedúcej školskej jedálne podmienky vyrovnania záväzkov.
Výdaj jedál :
Raňajky 6,30 hod – 7,30 hod
Obed 11,30 hod – 14,30 hod
Večera 17,30 hod – 18,30 hod

Aktuálny jedálny lístok nájdete ..:: TU ::..

späť na hlavné menu

Mesto Šaľa

Mesto Šaľa sa nachádza v severnej časti Podunajskej nížiny a je jedným z najstarších miest Slovenska. Prvá písomná správa sa zachovala v dodatku zakladajúcej listiny panonhalmského opátstva z roku 1002, vydanej uhorským kráľom Štefanom I. Priaznivá poloha, blízkosť rieky Váh, ako aj skutočnosť, že Šaľa ležala na križovatke "Českej cesty" a cesty z Nitry smerom na Bratislavu, predurčili jej rozvoj v nasledujúcich storočiach. K rozvoju dopomohlo aj vybudovanie železničnej trate medzi Viedňou a Budapešťou v roku 1850. Vzhľadom na vynikajúcu polohu veľmi dobré cestné a železničné spojenie s okolitými mestami - Nitra, Nové Zámky, Galanta, Dunajská Streda, ale aj so vzdialenými Košicami, Prahou a Budapešťou.

Stredná odborná škola - Szakközépiskola  sa  nachádza na  okraji mesta Šaľa  smerom na Galantu.

 

 

späť na hlavné menu

História

 

Vďaka výhodným klimatickým a pôdnym podmienkam malo mesto Šaľa v minulosti výrazný poľnohospodársky charakter. Začiatkom storočia tvorili strední roľníci väčšinu obyvateľstva. Roľníci hospodárili neefektívne, nemoderne. V záujme dosiahnutia lepších výsledkov bolo potrebné sa venovať výchove roľníkov. Z tohoto dôvodu aj v Šali založili už v r. 1904 Roľnícku školu. Jej prvým riaditeľom sa stal Alexander Šimon. Aby sa poľnohospodárskej výrobe mohli venovať odborne, založilo sa vzorové hospodárstvo, záhradníctvo, ovocný sad.

Pre potreby školy vyčlenili 60 jutár zeme ( l jutro = 0,57 ha). Postavila sa budova školy so služobným bytom, vybudovali sa maštale, chlievy, kováčska vyhňa. Vyučovanie prebiehalo od novembra do februára, účasť bola dobrovoľná, vyučovacím jazykom bola maďarčina. Mladých roľníkov učili novým metódam poľnohospodárskej výroby, novej technike obrábania pôdy. oboznámili sa s novou mechanizáciou, učili sa vyrábať aj domáce náradie z dreva, pliesť košíky, očkovať stromy, štepiť vinič, sledovať rentabilitu v živočíšnej výrobe. Škola v tejto podobe zostala aj v medzivojnovom období. Po roku 1945 sa z nej stala nižšia roľnícka škola so všeobecným zameraním. Študijná doba boli dva roky. Škola však prešla mnohými premenami. V r. 1952 bol zriadený školský majetok, postavili sa skleníky, sýpky, ustajňovacie priestory. Na mieste starých maštali sa postavila jedáleň a kuchyňa, v blízkosti hospodárskeho dvora bytovka. V roku 1953 bola zriadená poľnohospodárska majstrovská škola, ktorú navštevovali pracovníci z praxe starší ako 18 rokov. O 8 rokov neskôr, v roku 1960, otvorili l. ročník štvorročného štúdia, škola sa premenovala na SPTŠ a prvým riaditeľom sa stal Ing. Ján Humpl. Škola mala 151 študentov a učňov, vyučovalo sa v slovenskom i maďarskom jazyku. Postupne sa dobudovali kabinety, laboratóriá, špeciálne učebne, domov mládeže. Školský majetok sa stal pedagogickým pracoviskom SPTŠ. Obhospodaroval celkove 227 ha pôdy a mal patričnú mechanizáciu. V roku 1965 bol na ŠM založený chov dostihových koní. Škola bola úspešná, napriek tomu sa však v roku 1968 začalo s jej likvidáciou. V jej priestoroch umiestnili ZDŠ, ĽŠU, sobášnu sieň. V roku 1970 bola SPTŠ zrušená. Miesto SPTŠ sa začalo vyučovanie POU. V školskom roku 1975/76 sa na POU zriadil nový odbor: chovateľ koni a jazdec z povolania ako jediný tohoto zamerania na Slovensku. Učilište si svojpomocne vybudovalo priestory pre teoretické vyučovanie, administratívnu budovu, krytú jazdiareň, nové učebne, laboratórium. Od školského roku 1980/81 sa POU stáva stredným odborným učilišťom. Od roku 1979 sa otvorila aj stredná škola pracujúcich - štúdium popri zamestnaní. Prví maturanti ukončili školu v roku 1981. V roku 1980 bol zrušený školský majetok. Okrem odborov zaoberajúcich sa chovom koní a poľnohospodárstvom sa v školskom roku 2005/2006 obohatila sa ponuka odborov o učebné odbory kuchár, čašník a v školskom roku 2006/2007 o učebný odbor kaderník/čka.  Absolventi odborov čašník, servírka pokračujú v štúdiu v nadstavbovom maturitnom štúdiu v odbore spoločné stravovanie. V roku 2008 bol zmenený názov školy na "Stredná odborná škola, Štúrova 74, Šaľa".

 

späť na hlavné menu